Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Zawiadomienie o połączeniu Spółek

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie informuje, że z dniem 3 stycznia 2020 roku nastąpiło przejęcie spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie. W wyniku połączenia obu podmiotów przejęta spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. została  wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka przejmująca wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej. W związku z powyższym z mocy prawa stroną umów i innych stosunków prawnych jest od dnia 3 stycznia 2020 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie. W celu usprawnienia współpracy zachodzi konieczność zaktualizowania dotychczasowych danych rejestrowych i kontaktowych przejętej spółki oraz kierowania korespondencji i wystawiania faktur z uwzględnieniem poniższych danych:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm

NIP 563-000-08-72

REGON 110052871

KRS 0000062896

Rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 35 1240 2223 1111 0000 3576 9088.

Powyższa zmiana nie wpływa na ważność i ciągłość stosunków prawnych, łączących obie połączone spółki z osobami trzecimi, a w szczególności zawartych umów.

22 listopada 2019 r.
OGŁOSZENIE O PLANIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK.    Zarządy spółek Miejskie Przedsiębiorstwo ...
 
16 maja 2019r.
Chełm, dn 16.05.2019r.     Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku     ...
 
17 lipca 2018 r.
Punkt Przyjęcia Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego przy siedzibie spółki w Chełmie przy ul. ks. P. ...
 
BIP
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami