Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Dostawa sprzętu komputerowego.

Zapytanie cenowe

 17 / 2019

19.12.2019r.

 

na Dostawę sprzętu komputerowego.

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 30 000 EURO.

I. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. ks. Piotra Skargi 11

22-100 Chełm

Tel. 82 560 50 20

Fax. 82 563 02 21

NIP: 563 – 22 - 08 - 163

 Miejsce dostawy:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. ks. Piotra Skargi 11

22 – 100 Chełm

 II. Przedmiot zapytania cenowego:

Fabrycznie nowe:

Laptop:

1.   DELL Inspiron 17 3780-5104 - srebrny - 480GB SSD

Ilość: 1 szt.

2.   Mysz bezprzewodowa do laptopa opisanego w pkt. 1, optyczna, kolor czarny, klasyczna.

Ilość: 1 szt.

Komputer stacjonarny kompletny:

1. Monitor: Dell P2419HC

Ilość: 3 szt.

2. Dell Vostro 3470 SFF [N206VD3470EMEA01]

Ilość: 3 szt.

3.   Klawiatura i mysz optyczna klasyczna bezprzewodowe do komputera opisanego w pkt. 2,  kolor czarny.

Ilość: 3 kpl.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach równoważnych lub wyższych w granicach cenowych jednostek stanowiących przedmiot zapytania.

Pozostałe wymagania:

  -  urządzenie fabrycznie nowe, nie używane do prezentacji, bez wad, odpowiadające co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce; zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej na sprawne urządzenia poleasingowe (prosimy o podanie roku produkcji); w takim przypadku oferujący zobowiązany jest do opisu stanu technicznego oferowanego sprzętu.

  -  rok produkcji nie wcześniej niż 2019r.;

  -  instrukcja obsługi w języku polskim;

  -   karta gwarancyjna, okres gwarancji: min. 24 miesiące;

  -   wykaz punktów serwisowych;

  -   deklaracja zgodności CE;

  -   inne nie wymienione dokumenty, które przysługują wraz z dostawą i mają związek prawidłową z eksploatacją/używaniem przedmiotu dostawy.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

1.    Termin dostawy: do 7 dni roboczych.

2.    Na terenie miasta Chełm - odbiór osobisty.

3.    Transport spoza miasta Chełm – na koszt dostawcy do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego przy ul. Dorohuskiej 70 (Srebrzyszcze) 22 – 100 Chełm.

4.    Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5.    Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.

6.    Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia współpracy o produkty  nie wymienione w formularzu oferty, a dostępne u dostawcy.

  1. Zamawiający będzie miało prawo do zwrotu towaru gdy towar będzie niezgodny z warunkami zamówienia
  2. Koszt odbioru oraz dostawy reklamowanego towaru pokrywa dostawca.
  3. Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji ze współpracy w przypadku dostawy nieterminowej lub niezgodnej z zamówieniem.
  4. Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn.

11.  W związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z Chełma informuje, że nie dopuszcza stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do niniejszego zamówienia.

 

Wykonawca przedkładając ofertę potwierdza, że zapoznał się dokładnie z treścią niniejszego zapytania  i zastosuje się do opisanych wyżej zasad przy ewentualnej współpracy. 

W razie zainteresowania ewentualną współpracą prosimy o przesłanie oferty na                            e-mail: przetargi@pgo.chelm.pl do 23.12.2019r. godz. 11.00.

W razie pytań proszę o kontakt na adres: przetargi@pgo.chelm.pl

 Uwaga: Zastrzegamy sobie kontakt jedynie z wykonawcami oferującymi najlepsze warunki handlowe. Nie udzielamy informacji na temat cen oferowanych przez innych wykonawców bez ich wyraźnej zgody.

 

 10. RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie (22-100) przy ul. ks. Piotra Skargi 11;

2)  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@pgo.chelm.pl;

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO do wykonania umowy, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy;

4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o wewnętrzne regulaminy; 

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wskazany w umowie o dofinasowanie;

6)  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do realizacji dostawy; 

7)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)  posiada Pani/Pan:

a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

c)   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

z poważaniem

Agnieszka Jasińska

Kierownik ds. Zakupów

Tel. 082 560 50 20

Kom. 696 60 67 30

Fax. 082 560 50 21

e-mail: agnieszka.jasinska@pgo.chelm.pl

 

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami