Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Prośba o kalkulację kabiny sortowniczej

 

  

Prośba o kalkulację kosztów wykonania zamówienia

 

W imieniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.  zwracam się z prośbą o podanie kosztów wynagrodzenia następującego przedmiotu oszacowania:

Przedmiotem kalkulacji jest dostawa fabrycznie nowej kabiny sortowniczej na istniejącą trybunę zlokalizowaną w hali Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego. Na dostawę składa się: sprzedaż kabiny Zamawiającemu, transport do miejsca dostawy, wymontowanie zbędnych elementów na trybunie w miejscu posadowienia kabiny, montaż kabiny na istniejącej trybunie.

2.1 Założenia techniczne i funkcjonalne

Kabina sortownicza powinna spełniać przepisy i wytyczne dotyczące miejsc (stanowisk) pracy zgodnie z polskim prawem. Ściany i sufit (dach) powinny być wykonane, jako warstwowe elementy z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym, z wypełnieniem termoizolującym z wełny mineralnej o grubości nie mniejszej niż 150 mm.

Podstawę trybuny sortowniczej - podłogę, stanowić będzie istniejąca trybuna sortownicza wyposażona obecnie w barierki i zejścia w tym ewakuacyjne.

Parametry konstrukcyjne kabiny:

­     przybliżone wymiary zewnętrzne kabiny (długość/szerokość): ok. 5300 x 9800 mm,

­     wysokość wewnętrzna kabiny: min. 3000 mm;

­     powierzchnia zabudowy: około 52 m2;                                                                           

­     kubatura obiektu: około 156 m3;

­     wysokość elewacji w najwyższym punkcie: około 3 150 mm;

­     dach płaski, bez rynien;

­     parametry izolacji:

Izolacja cieplna:

grubość izolacji - ściany, dach:

­  współczynnik przenikania ciepła płyty nie większy niż 0,3 [W/m2K],

­  grubość termoizolacji nie mniejsza niż 150 mm,

­  odporność ogniowa A1 (niepalna) zgodna z EN 13501-1,

grubość izolacji – podłoga (istniejąca) 

­  współczynnik przenikania ciepła płyty nie większy niż 0,3 [W/m2K],

­  grubość termoizolacji nie mniejsza niż 100 mm,

­  pokrycie blachą ocynkowaną o grubości nie mniejszej niż 0,60 mm,

Izolacja akustyczna:

grubość izolacji - ściany, dach:

- grubość termoizolacji nie mniejsza niż 150 mm,

- klasa akustyczna nie gorsza niż Rw = 32 (dB),

grubość izolacji – podłoga (istniejąca) 

­  grubość termoizolacji nie mniejsza niż 100 mm,

­  pokrycie blachą ocynkowaną o grubości nie mniejszej niż 0,60 mm,

 

­     konstrukcja kabiny: stalowa, samonośna, zabezpieczona antykorozyjnie wykonana z:

 

Słupki narożne

­  spawane profile stalowe, walcowane na zimno, skręcone z ramą podłogową i dachową,

­  profile kwadratowe o wymiarach nie mniejszych niż 80x80x4 mm

Ramy dachowe

­  walcowane na zimno, spawane profile stalowe,

­  profile kwadratowe o wymiarach nie mniejszych niż 80x80x4 mm

Pozostałe elementy konstrukcyjne

­  walcowane na zimno, spawane profile stalowe,

­  profile kwadratowe o wymiarach nie mniejszych niż 80x80x4 mm

Podłużne belki nośne dachu

­  profile kwadratowe o wymiarach nie mniejszych niż 80x80x4 mm

Czołowe belki nośne dachu

­  profile kwadratowe o wymiarach nie mniejszych niż 80x80x4 mm

 

Budowa kabiny:

Ściany i sufit kabiny powinny być wykonane z płyty warstwowej termoizolacyjnej o grubości nie mniejszej niż 150 mm z rdzeniem z wełny mineralnej o współczynniku przenikania ciepła płyty nie większym niż 0,3 [W/m2K], o odporności ogniowej A1 (niepalna) zgodna z EN 13501-1. Kolor kabiny wewnątrz i na zewnątrz – biały.

Kabina powinna być wyposażona obustronnie w pas okienny ze stałym przeszkleniem. Okna powinny posiadać co najmniej  podwójne szyby w ramach z PCV w kolorze białym. 

Kabina powinna być wyposażona w zamykane wejścia 4 (cztery) sztuki, po 2 (dwa) z każdej strony przenośnika. Drzwi powinny być wykonane według obowiązujących norm, otwierać się na zewnątrz jako skrzydła prawe, przeszklone, z samozamykaczem i futryną z uszczelką gumową.

Otwory pod przenośnik powinny być zabezpieczone kurtynami z elastycznego, trwałego materiału.

Podłoga (istniejąca), wykonana jako pomost trybuny sortowniczej, wymaga ocieplenia od dołu. Przewiduję się ocieplenie z płyty warstwowej termoizolacyjnej o grubości nie mniejszej niż 100 mm z rdzeniem z wełny mineralnej, o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 0,3 [W/m2K] oraz dodatkowo płytą OSB o grubości nie mniejszej niż  22 mm. Odporność ogniowa A1 (niepalna) zgodna z EN 13501-1.

Budowa trybuny nie wyklucza jej nadbudowy kabiną.

Wymagania dla instalacji elektrycznej:

­     napięcie zasilania 400/230V AC, 50Hz;

­     tablica bezpiecznikowa typu N/T, modułowa wewnątrz skrzynki rozdzielczej;

­     opis zabezpieczanych obwodów wewnątrz skrzynki rozdzielczej;

­     instalacja elektryczna trójfazowa typu TN-S o parametrach:

a)  podłączenie gniazd zasilających przy użyciu przewodów miedzianych o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2;

b)  podłączenie oświetlenia przy użyciu przewodów miedzianych o przekroju nie mniejszym niż 1,5 mm2

c)   wyłączniki różnicowoprądowe, różnicowy prąd znamionowy 30 mA;

d)  zabezpieczenie główne poszczególnych faz;

e)  zabezpieczenia obwodów poprzez zabezpieczenia nadmiarowo – prądowe;

f)    osobne obwody dla: instalacji ogrzewania, gniazd wewnętrznych, oświetlenia;

g)  okablowanie w zależności od układu paneli i użytkowników;

h)  elastyczny system okablowania z kontaktami i kablami na całej długości.

Wymagania dla wentylacji:

Przewiduję się system mechanicznej wentylacji nawiewno – wywiewnej. Wewnątrz kabiny sortowniczej powinno panować lekkie nadciśnienie w stosunku do ciśnienia panującego w otaczającej ją hali. Ilość powietrza doprowadzonego powinna być większa od ilości powietrza odsysanego.

Relatywna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 60% w celu uniknięcia kondensacji. Zakładana ilość wymian powietrza nie mniej niż 15 objętości kubatury kabiny na 1 godzinę.

Okapy odsysające powinny znajdować się: nad przenośnikiem sortowniczym (czerpnie wyciągowe) oraz nad każdym stanowiskiem. Okapy powinny być zebrane do wspólnego kolektora wyciągowego z możliwością regulacji przepływu na każdej czerpni. Czerpnia powietrza doprowadzonego powinna być usytuowana w sposób zapewniający doprowadzenie powietrza świeżego. Czyste powietrze powinno być podawane ponad głowami personelu zatrudnionego przy segregacji odpadów.

Wymagania dla oświetlenia:

Wymaga się aby, natężenie światła na taśmie przenośnika wynosiło nie mniej niż 300 lux. Przewiduje się oświetlenie awaryjne działające nie krócej niż 15 (piętnaście) minut, w pasach świetlnych, po obu stronach taśmy sortowniczej, z lampami jarzeniowymi 2 x 36 W po jednym dla każdego stanowiska - razem 8 szt. Doświetlenie stanowisk powinny stanowić pojedyncze lampy z kloszem 1 x 60 W.

Warunki dla zastosowania oświetlenia w wykonaniu przemysłowym powinno być zgodne z wymogami polskiego prawa.

Wymagania dla ogrzewania:

Kabina powinna być wyposażona w instalację grzewczą zapewniającą temperaturę nie niższą niż 15°C w okresie zimowym, regulowaną stopniowo. Indywidualne ogrzewanie powinno odbywać się za pomocą ogrzewaczy - grzejniki z nadmuchem, z regulacją termostatem lub ochroną przeciw przegrzaniu.

 

Dostawa i montaż po stronie wykonawcy.

 

Niniejszym informujemy również, że prośba nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579). Niniejsza prośba nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2016 poz. 1920). Przesłanie kalkulacji kosztów nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne, o zawarcie umowy o partnerstwo publiczno-prywatne lub umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Kalkulacja kosztów przesłana przez Państwa uwzględniona zostanie przy dokonaniu oszacowania przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym / zapytaniu handlowym.

PGO Sp. z o.o. nie przewiduje zapłaty za wykonanie kalkulacji.

 

Kalkulację można składać:

1. Pisemnie na adres:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. ks. Piotra Skargi 11

22 – 100 Chełm 

2. Faksem pod numerem:  +48 82 560 50 21.

3. E-mailem na adres: agnieszka.jasinska@pgo.chelm.pl.

 Pytania można kierować na adres: agnieszka.jasinska@pgo.chelm.pl

 

 

DO POBRANIA WERSJA PDF PROŚBY 

 

 

z poważaniem

Agnieszka Jasińska

Kierownik ds. Zakupów

Tel +48 82 560 50 20

Faks. +48 82 560 50 21

Kom. 696 60 67 30

e-mail: agnieszka.jasinska@pgo.chelm.pl

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami