Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Prośba o kalkulację przenośnika

  
 Prośba o kalkulację kosztów wykonania zamówienia

 

W imieniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.  zwracam się z prośbą o podanie kosztów wynagrodzenia następującego przedmiotu oszacowania:

Przedmiotem oszacowania jest zaprojektowanie, dostawa, montaż nowego przenośnika taśmowego oraz demontaż istniejącego przenośnika łopatkowego M11.

Przedmiot oszacowania zlokalizowany jest w hali głównej Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego przy ul. Dorohuskiej 70, 22-100 Chełm (Srebrzyszcze).

1.   Demontaż obecnego przenośnika

Wykonawca zobowiązany będzie do demontażu przenośnika łopatkowego frakcji rozdrobnionej -typu łańcuchowego wraz z jego podporami. Przenośnik M11 zlokalizowany jest w ZPOK, w hali sortowniczej o wysokości 8 m, a następnie przechodzi przez otwór w ścianie działowej do hali paliwa RDF o wysokości 6 m. Lokalizację przenośnika oraz jego wymiary zawarto w rysunkach:

DO POBRANIA

Konstrukcję przenośnika stanowią podpory wykonane z profili zamkniętych ze stali S235JR. Przenośnik transportuje rozdrobnioną frakcję odpadów komunalnych tzw. paliwo alternatywne. Zadaniem przenośnika jest przejęcie odpadów z otworu wyrzutowego rozdrabniarki Micromat 2200 i przetransportowanie ich za ścianę dzielącą do hali paliwa alternatywnego Przenośnik pracuje w środowisku agresywnym oraz w warunkach wysokiego zapylenia i posiada ciągły kontakt z odpadami.  

Zamawiający przewiduje wykorzystanie napędu ze zdemontowanego przenośnika w nowym przenośniku, dostarczonym przez Wykonawcę.

1.   Dane napędu

Silnik:

­  Moc silnika [KW] – 4;

­  Częstotliwość silnika [Hz] – 50;

­  Rodzaj pracy S1-S10 – S1;

­  Napięcie silnika – [V] / rodzaj po – 230/400 DY trójkąt/gwiazda;

­  Prąd znamionowy [A] – 14,60 / 8,40;

­  Cos phi – 0,81;

­  Klasa izolacji / ochrony [IP] – 155(F) / 55;

­  Klasa sprawności silnika – IE1;

­  Sprawność przy 100% [%] - 83,5;

­  Norma elektryczna – 001.

Reduktor:

­  Opis katalogowy – FA97/G DRS100LC4;

­  Numer seryjny -  48.1330373501.0001.10;

­  Prędkość obrotowa [r/min] – 1445/16;

­  Przełożenie całkowite [I] – 89,85;

­  Ma max [Nm] – 4.300;

­  Moment wyjściowy [Nm] – 2380;

­  Współczynnik pracy SEW-FB – 1.80;

­  Typ połączeń – 001;

   Kod ISO / lepkość – CLP 220;

­  Rodzaj środka smarnego – Olej mineralny;

­  Poziom oleju – 20 L.

Pozostałe elementy i części przenośnika po demontażu zostaną przekazane Zamawiającemu. 

1.   Montaż i parametry nowego przenośnika

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować, dostarczyć i zainstalować własnym staraniem i na własny koszt w miejsce przenośnika zdemontowanego, przenośnik o następujących parametrach:

1)  Zaprojektowany przenośnik taśmowy musi posiadać zdolność przetransportowania nadawy paliwa RDF w ilości -  2,44 Mg/h.

2)  Jeśli Wykonawca zastosuje łańcuch jako element przeniesienia napędu przenośnika, Zamawiający wymaga odizolowania łańcucha od paliwa RDF transportowanego przez ten przenośnik.

3)  Jeśli Wykonawca zastosuje łańcuch jako element przeniesienia napędu przenośnika Zamawiający wymaga zastosowania automatycznego smarowania łańcucha ze sterowaniem częstotliwością dozowania oleju smarowniczego wpiętym do sterowania linią sortowniczą. 

4)  Otwór wyjściowy na wał zamocowania reduktora Ø 80.

5)  Mocowanie motoreduktora po lewej stronie przenośnika w części górnej.

6)  Możliwość regulacji prędkości.

7)  Montaż przetwornika częstotliwości (falownik) do silnika o mocy 4kW w pomieszczeniu sterowni i podłączenie go do układu sterowania linii sortowniczej.

8)  Montaż potencjometru na elewacji szafy w pomieszczeniu sterowni.

9)  Ułożenie przewodu  ekranowanego zasilającego silnik.

10)   Wykonanie wymuszonego chłodzenia silnika oraz sterowania chłodzeniem.

11)   Ułożenie dodatkowej instalacji 3 x 1 mm2 do chłodzenia silnika

Nowy przenośnik powinien zostać wykonany zgodnie z dyrektywami: MAD 2006/42/WE (Maszyny), LVD  2006/95/WE (Sprzęt elektryczny niskiego napięcia), EMC 2004/108/WE (Kompatybilność elektromagnetyczna), a także Europejskimi Normami  zharmonizowanymi i obowiązującymi polskimi normami  w zakresie elektrycznym i BHP.

 W ramach montażu przenośnika, Wykonawca wykona własne podpory. Dopuszcza się zmianę wysokości wysypu odpadów do hali paliwa alternatywnego tylko pod takim warunkiem że łyżka załadowcza ładowarki HSW 534 E oraz ładowarki ZL 50G odbierze paliwo z pod otworu wyrzutowego przenośnika. Wykonawca dostosuję własnym staraniem i na własny koszt wielkość przejścia przez ścianę dzielącą obie hale. Zmiana wielkości istniejącego otworu technologicznego powinna  polegać na wycięciu w płycie warstwowej z wełną mineralną otworu o odpowiednich wymiarach i zabezpieczeniem go od wewnętrznej strony,  blachą stalową ocynkowaną z zakładkami, powleczoną z obu stron powłoką organiczną, zgodnie z aprobatą techniczną ITB AT-15-7919-2009, Pruszyński Sp. z  o.o. Występujące szczeliny powinno się zabezpieczyć masą ogniochronna minimum EI 30 zabezpieczone pod względem oddzielenia pożarowego. Ściana monolityczna betonowa w całej jej ciągłości służy jako częściowe oddzielenie pożarowe, oraz ścianę oporową służącą do załadunku paliwa alternatywnego. Naruszenie jej ciągłości oraz zbrojenia, może w przyszłości skutkować jej pękaniem. Przenośnik powinien zostać usytuowany w miejscu przenośnika zdemontowanego i powinien spełniać jego funkcje.

Orientacyjne wymiary przestrzeni roboczej zawarto w rysunku poniżej:

 DO POBRANIA

Niniejszym informujemy również, że prośba nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579). Niniejsza prośba nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2016 poz. 1920). Przesłanie kalkulacji kosztów nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne, o zawarcie umowy o partnerstwo publiczno-prywatne lub umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Kalkulacja kosztów przesłana przez Państwa uwzględniona zostanie przy dokonaniu oszacowania przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym / zapytaniu handlowym.

PGO Sp. z o.o. nie przewiduje zapłaty za wykonanie kalkulacji.

 Kalkulację można składać:

1. Pisemnie na adres:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. ks. Piotra Skargi 11

22 – 100 Chełm 

2. Faksem pod numerem:  +48 82 560 50 21.

3. E-mailem na adres: agnieszka.jasinska@pgo.chelm.pl.

 w terminie do 19.10.2017r.

 Pytania można kierować na adres: agnieszka.jasinska@pgo.chelm.pl

 z poważaniem

Agnieszka Jasińska

Kierownik ds. Zakupów

Tel +48 82 560 50 20

Faks. +48 82 560 50 21

Kom. 696 60 67 30

 e-mail: agnieszka.jasinska@pgo.chelm.pl 

 

 

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami