Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Składowisko azbestu
Składowisko Odpadów Azbestowych w miejscowości Srebrzyszcze jest składowiskiem odpadów niebezpiecznych, na którym można unieszkodliwiać następujące odpady:
  • materiały izolacyjne zawierające azbest – 17 06 01*
  • materiały izolacyjne zawierające azbest – 17 06 05*

Kwatera do składowania została wybudowana w grudniu 2008 r. i oddana do użytkowania w lutym 2009 r. Składowisko funkcjonuje w oparciu o instrukcję eksploatacji, zatwierdzoną przez Marszałka Województwa RŚ-V.7241.1.1.2012.LG z dnia 6.08.2012 r. PGO przyjmuje i utylizuje odpady azbestowe na podstawie decyzji na unieszkodliwianie odpadów RŚ.V.LG.76382/1/09 z dnia 2.04.2009 r. oraz regulaminu pracy Składowiska Odpadów Azbestowych w Srebrzyszczu.

Na składowisko odpady są przyjmowane wyłącznie od przedsiębiorców, posiadających aktualne pozwolenie na zbieranie lub transport odpadów azbestowych. Spółka może przyjąć do składowania maksymalnie do 10 Mg dziennie. Warunkiem przyjęcia odpadów jest wypełnienie zlecenia i jego potwierdzenie przez PGO lub podpisanie umowy współpracy pomiędzy spółką a kontrahentem. Przed przyjęciem odpadów dostawca jest zobowiązany do przedłożenia podstawowej charakterystyki odpadów. Spółka przyjęcie odpadów azbestowych potwierdza na karcie przekazania odpadu , wystawionej przez dostawcę. Opłata za przyjęcie i unieszkodliwianie odpadów jest zgodna z aktualnym cennikiem.

Składowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. Dostawa odpadów powinna być awizowana z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzinnym.Więcej informacji o odpadach azbestowych można znaleźć w poradniku "Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami zawierającymi azbest".

 
 

Osobą do kontaktów w sprawach handlowych jest

Tomasz Pomiankiewicz,
tel. 082 560 50 20, 660 48 03 38,
e-mail: tomasz.pomiankiewicz@pgo.chelm.pl.

 

 

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami