Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Historia
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Chełmie rozpoczęło działalność 14 maja 2005 roku. Impulsem do utworzenia spółki była konieczność budowy, uruchomienia i eksploatacji Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych dla regionu i miasta Chełm. Do podstawowych zadań przedsiębiorstwa należy przyjmowanie odpadów komunalnych, przetwarzanie w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego lub unieszkodliwianie na składowisku w Srebrzyszczu.

W dniu 1 czerwca 2009 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn. „Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpadów". Całkowita wartość projektu wyniosła 39.350.527,14 zł, zaś wielkość dofinansowania 21.508.921,57 zł. Beneficjentem tego projektu zostało PGO Sp. z o.o. Celem projektu było stworzenie spójnego dla całego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Oprócz wybudowania Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZPOK), zrekultywowanych zostało 12 składowisk odpadów: Srebrzyszcze, Pawłów, Kolonia Strzelce, Strachosław, Dubienka, Leśniowice, Władysławów, Wojsławice, Żmudź, Bytyń, Uchanie i Kobyle.

W dniu 14 grudnia 2011 r. wydane zostało pozwolenie na użytkowanie ZPOK regionu chełmskiego w Srebrzyszczu wraz ze składowiskiem odpadów balastowych. W ZPOK realizowane są następujące zadania: sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych z rozdziałem na frakcje: poniżej 80 mm zawierającą odpady mineralne i organiczne oraz powyżej 80 mm, zawierającą nominalnie surowce wtórne oraz frakcję palną, sortowanie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, produkcja paliwa alternatywnego i demontaż odpadów wielkogabarytowych. Ponadto prowadzony jest proces biologicznego przetwarzania odpadów w systemie pryzmowym na placach kompostowych. Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań technologicznych znacznej redukcji ulega wielkość masy odpadów deponowanych na własnym składowisku odpadów balastowych.

Na mocy przyjętego w dniu 30 lipca 2011 r. „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017" utworzony został region gospodarowania odpadami Chełm, obejmujący następujące gminy: Wola Uhruska, Rejowiec Fabryczny, Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź, Rejowiec, Uchanie, Hrubieszów, miasto Chełm i miasto Rejowiec Fabryczny. Jednocześnie Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego otrzymał status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

Od 2009 r. PGO Sp. z o.o. zajmuje się także przyjmowaniem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych na Składowisku Odpadów Azbestowych w Srebrzyszczu.

Spółka, jako pierwsza w regionie otworzyła w listopadzie 2005 roku punkt przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który zlokalizowano jest na terenie zakładu w Srebrzyszczu. Do tego punktu mogą dostarczać zużyty sprzęt przedsiębiorcy i instytucje użyteczności publicznej. Z początkiem stycznia 2006 roku został oddany do użytku drugi punkt zbiórki sprzętu AGD i RTV na terenie miasta, umiejscowiony przy siedzibie spółki przy ulicy ks. P. Skargi 11. Jest on przeznaczony wyłącznie dla mieszkańców, którzy mogą bezpłatnie pozbyć się „elektrycznego złomu".

Wśród najbliższych planów inwestycyjnych spółki znajduje się modernizacja i dostosowanie kompostowni do wymagań nowego prawa.

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami