Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

dodano: 2007-11-26
System zbiórki zużytego sprzętu AGD i RTV w Chełmie

Dynamika przyrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest trzykrotnie wyższa niż pozostałych odpadów. W oparciu o badania prowadzone w UE zakłada się, że ilość tych odpadów będzie wzrastać w skali roku 3 – 5%. Dotychczas zużyty sprzęt AGD i RTV w większości przypadków trafiał na składowisko odpadów komunalnych lub był porzucany.

Z dniem 21 X 2005 r. weszła w życie ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która określa sposób postępowania ze wspomnianymi odpadami. Ustawodawca nakłada wiele obowiązków na uczestniczących w cyklu życia sprzętu. Przede wszystkim pod groźbą kary zakazuje się porzucania zużytych urządzeń obok i do kontenerów zbiorczych na odpady komunalne, do pojemników przydomowych lub w inne miejsca, a tym samym utylizacji na składowiskach odpadów komunalnych. Jednocześnie nakłada się obowiązek zbiórki zużytego sprzętu w ciągu roku na poziomie 4 kg na mieszkańca.

Ustawa zobowiązuje gminy do organizacji zbiórki zużytych urządzeń od gospodarstw domowych na swoim terenie, przy czym tworzenie nieodpłatnych punktów odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla osób fizycznych może powierzyć działającym operatorom. Ponieważ w Chełmie dotychczas brakowało takiego punktu Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. podjęło się organizacji i prowadzenia takiego punktu, który zlokalizowany został na terenie nowego składowiska odpadów komunalnych w Srebrzyszczu. Punkt działa od 4 listopada 2005 r. i wszyscy mieszkańcy Chełma i okolic, którzy chcą pozbyć się niepotrzebnych, uszkodzonych lub starych urządzeń, mogą pozostawić je nieodpłatnie w Srebrzyszczu.

Ponadto rozwijając działalność w tym zakresie PGO Sp. z o.o. z początkiem stycznia oddało do użytku drugi punkt zbiórki sprzętu AGD i RTV na terenie miasta, umiejscowiony przy siedzibie spółki przy ulicy ks. P. Skargi 11. W początkach marca zgłosiły się pierwsze osoby, chcące się pozbyć niepotrzebnych urządzeń. Inicjatywa spotkała się z zadowoleniem Chełmian. W propagowaniu przedsięwzięcia włączyły się chełmskie spółdzielnie mieszkaniowe. Dostarczone przez PGO ulotki na temat punktów zbiórki zostały rozmieszczonena w tablicach informacyjnych na klatkach schodowych. Dalsze plany zakładają zorganizowanie jeszcze jednego punktu, zlokalizowanego w pobliżu osiedli „Obuwie” i „Słoneczne”.

Przedsiębiorstwo zadbało także o przedsiębiorców i instytucje użyteczności publicznej. Zużyty sprzęt mogą oni dostarczać do punktu przyjęć sprzętu przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu (punkt w mieście przy ul. ks. P. Skargi przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców). W odróżnieniu od mieszkańców „elektryczny złom” jest przyjmowany odpłatnie, zaś zdający otrzymuje odpowiedni dokument, świadczący o pozbyciu się sprzętu w sposób zgodny z prawem.


Załączniki:

 RTV1sprzet.doc
 RTVinformacje.doc
  fot« powrót
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami